شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
دوشنبه 29 دی 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
کپک خاکستری یا بوترتیس
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
31.68 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
کپک خاکستری یا بوترتیسBotrytis cinerea
دانلود: 701 مرتبه
2.4/5 (115 votes)
موضوع:
ضدعفونی خاک توسط بخار آب
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
121.87 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 524 مرتبه
2.3/5 (115 votes)
موضوع:
روش صحیح چالکود
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
202.14 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 619 مرتبه
2.2/5 (111 votes)
موضوع:
پرلیت، پیت ماس، کوکوپیت، و...
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
190.33 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
پرلیت، پیت ماس، هوموس، ورمی کمپوست، کوکوپیت، ورمیکولیت، کمپوست
دانلود: 578 مرتبه
2.2/5 (103 votes)
موضوع:
تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
158.09 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 517 مرتبه
2.3/5 (101 votes)
موضوع:
توصیه های فنی مراحل احداث گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
385.17 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 487 مرتبه
2.3/5 (105 votes)
موضوع:
كود دهی گیاهان گلخانه ای
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
128.28 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 512 مرتبه
2.3/5 (104 votes)